In deze algemene voorwaarden hebben wij vastgelegd wat jouw en onze rechten en plichten zijn. Als je deelneemt aan een van onze begeleidingstrajecten en er is een probleem waarover je niets kan vinden in deze algemene voorwaarden, neem dan even contact met ons op. Dan zoeken we samen een oplossing.

Als je in de vervolg tekst een van de onderstaande woorden ziet staan, dan wordt daar formeel dit mee bedoeld:

 • Wij: Animare, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 92637965, en gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 • Jij: de natuurlijke- of rechtspersoon die een (online of live) begeleidings- traject volgt of andere overeenkomst aangaat met mij.
 • Traject: Alle vormen van communicatie en informatieoverdracht van ons aan jou, zowel online als offline, individueel of in duo/groepsverband, inclusief begeleidingstrajecten.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trajecten, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en ons.

Aanbod

 • Wij doen een aanbod op de website, via blogs en op andere manieren.
 • Aanbiedingen zijn geldig voor de tijd die in het aanbod wordt aangegeven, daarna niet meer.

Overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand wanneer je mondeling, schriftelijk en digitaal (email, sms, app) akkoord gaat met een gemaakte afspraak of begeleidingsovereenkomst, en wanneer je de overeengekomen vergoeding hebt betaald.
 • Wij nemen voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op ons, maar geven geen garantie over het bereiken van het beoogde resultaat.
 • Als het nodig is, mogen wij je verwijzen naar een derde (bijvoorbeeld een GZ psycholoog) en de overeenkomst (mede) door een derde laten uitvoeren.
 • Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, geven wij dat op tijd en vóór ingang van de verandering door.

Trajecten

 • Je kunt tegen betaling een (online tijdens een pandemie) begeleidingstraject volgen bij Animare.
 • Toegang tot het traject is persoonlijk. Je bepaalt zelf wat je en met wie je over de inhoud van het traject aan derden vertelt. Je bent zelf verantwoordelijk wat je met de opgedane inzichten en kennis doet.
 • Je ontvangt en betaalt per begeleidingssessie.
 • Je moet een internetverbinding hebben om een online traject te kunnen volgen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of gemiste trajectonderdelen doordat je niet de juiste apparatuur of internetverbinding hebt.
 • Het (live of online) traject wordt gevolgd op onderling afgesproken momenten.

Vergoeding en betaling

 • De betalingstermijn per factuur is 2 weken. Bij het niet betalen van de factuur ontvang je 1 betalingsherinnering. Indien de factuur daarna niet binnen 2 weken is betaald, wordt een incassobedrijf ingeschakeld. De hiermee gepaard gaande kosten worden bij jou in rekening gebracht.
 • De factuur van Animare ontvang je per email.
 • Op de factuur staan zowel de betalingsvoorwaarden als annuleringsvoorwaarden vermeld.

Aansprakelijkheid

 • Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder stagnatie in de geregelde gang van zaken in je persoonlijke of zakelijke leven, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op welke manier dan ook verband houdend met of veroorzaakt door de uitvoering van werkzaamheden door ons en het aangeboden begeleidingstraject.
 • Je hebt de keuze om de opgedane inzichten en kennis tijdens het traject wel of niet toe te passen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of hoe je de kennis toepast, en mogelijke gevolgen of schade voor jou en derden.
 • Wij zijn alleen maar aansprakelijk bij een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.

Privacyverklaring (zie uitgebreide versie op website)

Via de afgenomen diensten van Animare worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij verwerken en beveiligen je persoonsgegevens zorgvuldig. Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt.
Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • je recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij zijn de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In de privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruik en met welk doel. Wij raden je aan om deze goed te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat je ze aan ons verstrekt om te verwerken.
Daarnaast worden aantekeningen digitaal bewaard van begeleidingstrajecten die nodig zijn voor een efficiënte dienstverlening.
Wanneer je het contactformulier invult op de website, geef je toestemming dat de website persoonlijke gegevens verzamelt via het formulier.

Email

Als je ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zo lang als, naar de inhoud van je e-mail, nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden

Je gegevens worden niet aan derden verstrekt. Ook publiceren wij jouw klantgegevens niet zonder jouw toestemming.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij behouden ons recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Wij raden je aan om de privacyverklaring regelmatig te lezen, zodat je van de eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Voor vragen over onze privacy beleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen door te mailen naar info@animare.nl.

Animare
De Vos van Steenwijkstraat 62
7957 BH De Wijk
KvK 92637965