Animare hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit document geven we informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Animare houdt zich in alle gevallen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij:

– je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy document.
– verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– vragen om je toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Animare zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoons-gegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy beleid vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Animare
De Vos van Steenwijkstraat 62
7957BH De Wijk
info@animare.nl
06-25118619

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door Animare verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden het aangaan van begeleidingstrajecten en begeleidingsovereenkomsten (en daaruit voortvloeiende facturatie en wettelijke controle-verplichtingen).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

– Naam
– Adres
– Postcode
– Plaats
– Telefoon/Mobiel/Email
– Geboortedatum

Daarnaast worden aantekeningen worden gemaakt van gesprekken ten gunste van het begeleidingstraject. Deze aantekeningen worden bewaard in electronisch dossier voor een wettelijke termijn van maximaal 20 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft via het contactformulier kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van de diensten van Webnovation, host van www.animare.nl.
Het gaat hierbij uitsluitend om algemene persoonsgegevens zoals naam, emailadres, adres etc die u zelf vermeldt op het contactformulier. Inhoudelijke gespreksgegevens worden nooit in welke vorm dan ook aan derden doorgegeven.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers-overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij bieden geen trajecten aan voor kinderen en jongeren en verwerken daarom geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar).

Bewaartermijn

Animare bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De wettelijke bewaartermijn voor dossiers is 20 jaar. Je hebt recht op inzage, correctie van onjuiste gegevens en vernietiging van het dossier als dit wettelijk is toegestaan.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

  • Apparatuur (laptop/mobiel) is beveiligd met een wachtwoord.
  • We gebruiken alleen software van leveranciers met een geldige verwerkingsovereenkomst.
  • Papieren dossiers zitten in een afgesloten dossierkast.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van je hebben. Tevens kan je schriftelijk bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren en je verzoek schriftelijk in te dienen voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Cookies

De website van Animare maakt geen gebruik van cookies.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan gerust contact met ons op.

Animare
Pauline Hofstra
06-25118619